Tại Quyết định số 3106/QĐ.UBND-VX ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Nghệ An, Trung tâm chống Phong – Da liễu được thành lập trên cơ sở từ Trạm Da liễu Nghệ An (Trạm Da liễu được thành lập năm 1964 theo Thông tư số 16/BYT/TT ngày 1/6/1964 của Bộ Y tế).

Trung tâm chống Phong – Da liễu Nghệ An: Là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Nghệ An, đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn của Bệnh viện Da liễu Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan theo Quy định của Pháp luật.

1. Chức năng

- Thực hiện các hoạt động phòng chống Phong, bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh ngoài da trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện khám điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh ngoài da trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống Phong, bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh ngoài da trình Sở Y tế phê duyệt hoặc để Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động:

+ Hướng dẫn các đơn vị y tế cơ sở thực hiện công tác khám phát hiện bệnh nhân phong.

+ Hướng dẫn gia đình, cơ sở y tế và trực tiếp thực hiện các biện pháp can thiệp phòng tránh tàn tật cho bệnh nhân phong.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác truyền thông giáo dục y tế phòng chống bệnh phong, bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh ngoài da.

+ Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực chuyên ngành.

+ Nghiên cứu, tham gia nghiên cứu và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chống phong, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh da.

+ Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng chống phong, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh da được giao theo Quy định của Pháp luật.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động chuyên ngành.

+ Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo Quy định của Pháp luật.

+ Thực hiện chế độ thông kê báo cáo

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao

3. Tổ chức bộ máy

- Ban giám đốc

- Các khoa phòng giúp việc ban giám đốc

+ Phòng Chỉ đạo chuyên khoa

+ Phòng HCTH

+ Khoa khám bệnh

Biên chế: 25 người, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Hiện tại có 10 bác sỹ da liễu ( Bs CK2: 1, Bs CK1: 5, Thạc sỹ: 1, Bs: 3 )

4. Nhiệm vụ của các khoa phòng

Nhiệm vụ của Phòng chỉ đạo chuyên khoa:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về hoạt động chuyên ngành.

- Quản lý điều hành chương trình Quốc gia phòng chống bệnh phong, chương trình phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng chống các bệnh ngoài da và các chương trình viện trợ liên quan đến hoạt động chuyên ngành.

- Đề xuất xây dựng mạng lưới chuyên khoa tuyến dưới.

- Thu nhập, xử lý số liệu chuyên môn, báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn, phương hướng hoạt động cho từng tuần, tháng và năm. Lưu trữ hồ sơ chuyên môn theo Qui định.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát, nhận xét đánh giá tuyến dưới về nghiệp vụ chuyên môn chuyên ngành

- Lập kế hoạch đào tạo, tập huấn về kiến thức chuyên khoa cho tuyến cơ sở.

- Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị bạn và tổ chức thực hiện công tác truyền thông giáo dục y tế.

- Khám xác định bệnh nhân phong, tham gia điều trị tại nhà cho bệnh nhân phong.

Nhiệm vụ của Khoa khám bệnh:

- Quản lý điều hành hoạt động của công tác khám chữa bệnh tại cơ quan.

- Đề xuất các giải pháp xây dựng nâng cấp chất lượng khám, chữa bệnh.

- Giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác khám bệnh kê đơn điều trị an toàn, hiệu quả, tiết kiệm cho người bệnh.

- Thực hiện công tác tư vấn trong lĩnh vực chuyên ngành cho người bệnh.

- Tổ chức hội chẩn những bệnh nhân khó chẩn đoán, bệnh hiếm gặp đến khám tại cơ quan hoặc của tuyến dưới đề nghị.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh khám, điều trị bệnh chuyên ngành.

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến.

Nhiệm vụ của Phòng HCTH

- Quản lý tài sản cơ quan, làm thủ tục giấy tờ mua sắm vật tư, vật liệu văn phòng, hoá chất, y cụ, thuốc phục vụ chuyên môn.

- Tham mưu giúp thủ trưởng trong việc sửa chữa trang thiết bị, vật tư, cử cán bộ theo dõi việc sửa chữa vật tư, thiết bị.

- Lập dự trù và lên kế hoạch phân phối thuốc cho đơn vị và tuyến cơ sở theo các Chương trình, Dự án được phê duyệt.

- Tham mưu giúp thủ trưởng trong công tác tổ chức cán bộ.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

- Phối hợp cùng với BCH công đoàn giải quyết các chế độ chính sách cho công chức, viên chức cơ quan theo Chủ trương, Chính sách của Nhà nước ban hành.

- Thực hiện công tác khác khi Ban giám đốc giao.