Thực hiện công văn số 1491/SYT-NVY ngày 03/9/2013 về việc thực hiện các hướng dẫn KSNK và tiêm an toàn. Ngày 20/9, căn cứ vào 9 nội dung và biện pháp phòng ngừa chuẩn trong cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Y tế, dựa trên điều kiện thực tại và hoạt động chuyên môn của đơn vị, lãnh đạo Trung tâm chống Phong – Da liễu đã tổ chức triển khai đến toàn thể công chức viên chức những nội dung có liên quan, trong đó tập trung vào các nội dung: Vệ sinh tay, sử dụng phương tiện phòng hộ, vệ sinh hô hấp, vệ sinh môi trường, xử lý dụng cụ y tế, tiêm an toàn và quản lý chất thải y tế.

Sau khi quán triệt các nội dung trên, lãnh đạo đơn vị giao trách nhiệm cho viên chức phụ trách các bộ phận chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát viên chức thuộc quyền thực hiện công tác phòng ngừa chuẩn.