QB2w

Từ ngày 7/5 đến 8/5 tỉnh Quảng Bình tổ chức kiểm tra loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện theo 4 tiêu chí của Bộ Y tế.

Giám sát kiểm tra có BSCKII Đào Hữu Ghi Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo Tuyến – Trưởng phòng Chỉ đạo Tuyến – Bệnh viện Da liễu Trung ương, BSCKII Nguyễn Việt Dương – Giám đốc bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quỳnh Lập và một số đơn vị Da liễu tỉnh bạn.

Tất cả các xã có bệnh nhân trong toàn tỉnh đều được kiểm tra, qua kiểm tra các huyện đều đạt loại xuất sắc.

QB1w

QB3w